ReadyPlanet.com
dot
dot
บริการงานพิมพ์ทั่วไป
dot
bulletบริการพิมพ์แผ่นพับ/บริการพิมพ์ใบปลิว
bulletบริการพิมพ์โบรชัวร์
bulletบริการพิมพ์แคตตาล็อก
bulletบริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสารต่างๆ
bulletบริการพิมพ์นิตยสาร/แมกกาซีน
bulletบริการพิมพ์รายงานประจำปี
bulletบริการพิมพ์โปสเตอร์/รับพิมพ์โปสเตอร์
bulletบริการพิมพ์ปฏิทินทุกประเภท
bulletบริการพิมพ์การ์ดเชิญ/รับพิมพ์การ์ดแต่งงานและประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์นามบัตร
bulletพิมพ์หัวจดหมาย
bulletบริการพิมพ์ซอง/รับพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
bulletบริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่างๆ
bulletบริการพิมพ์แบบฟอร์ม
bulletบริการพิมพ์สิ่งพิมพ์อื่น ๆ
dot
บริการงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์
dot
bulletบริการพิมพ์ฉลากสินค้า
bulletบริการพิมพ์กล่องกระดาษ/พิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์
bulletบริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
dot
บริการด้านอื่น ๆ
dot
bulletรับออกแบบจัดทำต้นฉบับสิ่งพิมพ์
bulletบริการถ่ายภาพ/บริการทำรีทัช
dot
เรื่องของกระดาษ
dot
bulletความหมายและความเป็นมาของกระดาษ
bulletองค์ประกอบของกระดาษ
bulletสมบัติเชิงโครงสร้างของกระดาษ
bulletกระบวนการผลิตกระดาษ
bulletชนิดของกระดาษ
bulletมาตรฐานขนาดของกระดาษ
bulletการใช้กระดาษสำหรับงานพิมพ์
dot
เรื่องของการพิมพ์
dot
bulletความหมายและวิวัฒนาการของการพิมพ์
bulletประวัติการพิมพ์และธุรกิจการพิมพ์ในเมืองไทย
bulletประเภทของการพิมพ์
bulletขบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
bulletหลักการเลือกใช้โรงพิมพ์
dot
เรื่องของการออกแบบสิ่งพิมพ์
dot
bulletขบวนการการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletองค์ประกอบและหลักการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletการจัดเลย์เอ้าท์โดยใช้กริด
dot
เรื่องของการถ่ายภาพ
dot
bulletประวัติของกล้องถ่ายภาพ
bulletหลักการทำงานของกล้อง
dot
เรื่องน่ารู้
dot
bulletขั้นตอนการสั่งซื้องานพิมพ์หรือพิมพ์งาน
bulletข้อคิดในการออกแบบสิ่งพิมพ์
bulletRGB vs CMYK
bulletColour Chart vs โรงพิมพ์
bulletการจดหัวหนังสือ vs โรงพิมพ์
bulletข้อแนะนำในการพิมพ์งานพิมพ์ออฟเซ็ท
bulletสิ่งพิมพ์โฆษณา/ประชาสัมพันธ์
bulletงานพิมพ์หรือพิมพ์งานสำคัญอย่างไร?
bulletคุณภาพงานพิมพ์หรือการพิมพ์งานขึ้นอยู่กับปัจจัยใด?
dot
อื่น ๆ
dot
bulletSite Map
bulletบริหารและจัดการ


โรงพิมพ์,งานพิมพ์,พิมพ์งาน


หลักการเลือกใช้โรงพิมพ์

    โรงพิมพ์ในเมืองไทยมีจำนวนมากและมีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ จนถึงใหญ่มาก การเลือกใช้โรงพิมพ์ก็มิใช่ดูที่เป็นโรงพิมพ์ขนาดใหญ่อย่างเดียว หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้โรงพิมพ์พึงศึกษาเรื่องต่อไปนี้

        คุณภาพของงาน คุณภาพเป็นเรื่องสำคัญ  งานพิมพ์จากโรงพิมพ์แม้จะถูกเพียงเท่าไร แต่คุณภาพไม่ได้ตามที่ต้องการ ย่อมเป็นผลเสียมากกว่าผลดี โดยเฉพาะงานพิมพ์เพื่อการโฆษณา ซึ่งมีผลโดยตรงต่อภาพพจน์และยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่โฆษณา จะเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งหากมีผลิตภัณฑ์ที่ดี มีแผนการตลาด (
Marketing Plan) ที่ดี แต่สื่อสิ่งพิมพ์ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งอาจทำให้การขายไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย อนึ่ง สิ่งพิมพ์อื่น ๆ แม้ไม่ใช่งานโฆษณา คุณภาพของงานพิมพ์ก็มีความสำคัญเช่นกัน ทั้งนี้สิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพย่อมสะท้อนถึงภาพพจน์ (Image) ที่ดีขององค์กร  ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความเป็นสากลขององค์กร ในการคัดเลือกโรงพิมพ์จึงควรตรวจคุณภาพงานพิมพ์ของโรงพิมพ์โดยดูได้จากตัวอย่างงานที่เคยทำและรายชื่อลูกค้าของโรงพิมพ์ สำหรับโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ ท่านสามารถดูตัวอย่างงานพิมพ์ได้จากเว็บของโรงพิมพ์ หรือจะเรียกให้ตัวแทนฝ่ายขายนำตัวอย่างงานพิมพ์ไปเสนอก็ได้ 

        การบริการ การบริการเป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับขนาดของโรงพิมพ์ โรงพิมพ์ที่รับแต่งานพิมพ์ที่มีปริมาณพิมพ์สูงอาจจะให้ความใส่ใจในงานพิมพ์เล็กไม่ดีเท่าที่ควร หรือโรงพิมพ์ที่มีงานประจำอยู่เป็นจำนวนมาก อาจจะให้ความสนใจในงานพิมพ์หลักก่อนงานพิมพ์อื่น ๆ สำหรับโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ เราถือเป็นปรัชญาของโรงพิมพ์ในการให้บริการและการใส่ใจในลูกค้าตั้งแต่การรับงานพิมพ์ การประสานงานช่วงจัดทำต้นฉบับงานพิมพ์ การรายงานความคืบหน้าของงานพิมพ์และปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ทางโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ได้จัดฝ่ายขาย ฝ่ายประสานงานขาย และฝ่ายประสานงานผลิตไว้ให้บริการแก่ลูกค้าของเรา ซึ่งพร้อมที่จะรับการติดต่อสอบถามจากท่าน

        การส่งมอบงาน การส่งมอบงานพิมพ์เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้สิ่งพิมพ์เมื่อถึงกำหนดเวลา ดังนั้นโรงพิมพ์จำต้องเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าในเรื่องการส่งมอบนอกเหนือจากเรื่องคุณภาพของงานพิมพ์ สำหรับโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ เราถือเรื่องการส่งมอบเป็นเรื่องสำคัญและมีมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งงานพิมพ์ให้ได้ตามกำหนดที่ได้นัดหมายกับลูกค้า นอกจากนี้ โรงพิมพ์ของเรายังมีเครือข่ายและพันธมิตรที่สามารถพึ่งพากันในยามที่จำเป็น หรือรองรับงานที่มีปริมาณสูงมาก ๆ
 
        ราคา ลูกค้าโดยทั่วไปจะคำนึงถึงเรื่องราคาเป็นปัจจัยแรก แต่ถ้าหากวิเคราะห์หลักการตั้งราคาของโรงพิมพ์จะพบว่า ราคาของงานพิมพ์เริ่มคำนวณจากค่ากระดาษที่ใช้ ค่าทำแม่พิมพ์หรือเพลท ค่าพิมพ์ ค่าใช้จ่ายย่อย ๆ ในขบวนการหลังการพิมพ์ เช่นค่าเคลือบผิว ค่าเก็บเล่มและเข้าเล่ม ค่าปั๊มขึ้นรูป ฯลฯ เมื่อได้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจึงบวกกำไรอีกเล็กน้อย เมื่อมีการแข่งขันระหว่างโรงพิมพ์ โรงพิมพ์บางแห่งก็จะหาวิธีลดต้นทุน เช่นใช้กระดาษที่มีคุณภาพด้อยลง ใช้วัสดุเช่น หมึกที่มีราคาถูก จึงทำให้ได้ราคาที่แข่งขันได้ สำหรับโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ เรารำลึกเสมอที่จะจัดทำราคาค่าพิมพ์ให้แข่งขันได้ โดยยึดถือเรื่องคุณภาพของงานพิมพ์ วัสดุต่าง ๆ ทั้งกระดาษและหมึกต้องผ่านเกณฑ์คุณภาพที่กำหนดไว้ ส่วนค่าพิมพ์ ค่าแรงงานก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับค่าพิมพ์และค่าแรงที่คิดกันในท้องตลาด

    ไม่ว่าท่านกำลังเริ่มใช้สิ่งพิมพ์หรือกำลังหางานพิมพ์อยู่หรือมีปัญหางานพิมพ์ โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ขอเชิญชวนให้ท่านทดลอง
ติดต่อสอบถามเราได้ตลอดเวลาโรงพิมพ์ สุพรีมพริ้นท์ ผู้เชี่ยวชาญงานพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภทไม่ว่างานเล็ก/งานใหญ่
   
บริการพิมพ์งานคุณภาพมาตรฐานด้วยประสบการณ์ในธุรกิจโรงพิมพ์มายาวนาน รับพิมพ์ทั้งงานเล็ก/งานใหญ่ พิมพ์สีเดียว พิมพ์สี่สี พิมพ์สอดสี หรือพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ระบบดิจิตอล ซิ้วค์สกรีน ฯลฯ ราคายุติธรรม ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา รับให้คำปรึกษาด้านออกแบบ/งานพิมพ์


บริการงานพิมพ์ของโรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์:      
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
 พิมพ์แผ่นพับ/พิมพ์ใบปลิว
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์โบรชัวร์
 พิมพ์โบรชัวร์ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์แคตตาล็อก
 พิมพ์แคตตาล็อก
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร
พิมพ์หนังสือ/พิมพ์วารสาร 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์นิตยสาร
 พิมพ์นิตยสาร
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์รายงานประจำปี
 พิมพ์รายงานประจำปี 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์โปสเตอร์
 พิมพ์โปสเตอร์ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์ปฏิทิน
 พิมพ์ปฏิทิน
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์การ์ดเชิญ/การ์ดแต่งงาน/โปสการ์ด/การ์ดประเภทต่าง ๆ
 พิมพ์การ์ด/โปสการ์ด... 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์นามบัตร
 พิมพ์นามบัตร
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์หัวจดหมายต่าง ๆ
พิมพ์หัวจดหมาย  
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์ซองประเภทต่าง ๆ
 พิมพ์ซองต่าง ๆ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์แฟ้มประเภทต่าง ๆ
พิมพ์แฟ้มประเภทต่าง ๆ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์แบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ
พิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์ฉลากสินค้า
 พิมพ์ฉลากสินค้า
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์กล่องกระดาษ/กล่องบรรจุภัณฑ์
พิมพ์กล่องกระดาษ 
โรงพิมพ์สุพรีมพริ้นท์ให้บริการพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษ
 พิมพ์ถุงกระดาษ
       
 

 

                                                                     <<  กลับหน้าแรกโรงพิมพ์ >>


 Copyright © 2010 All Rights Reserved.